Общи условия за ползване на alephia.net.

Сайтът alephia.net се поддържа от: “Алефия” ЕООД, ЕИК 205280451 с адрес на управление в Р. България, гр. София, ул. „Калиманци“ № 49 и управител Венета Желязкова Димитрова, наричано по-долу за краткост „доставчик” на услугите на сайта.

Всяко лице, което посети сайта alephia.net, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове, се нарича за краткост по-долу „потребител” на сайта.

ВАЖНО! Използвайки сайта на Доставчика (alephia.net) Вие приемате без ограничения и безусловно тези Общи условия.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Информация съгласно Закона за електронната търговия:
1. Наименование: “Алефия” ЕООД
2. Постоянен адрес: гр. София, ул. Калиманци №49
3. Данни за кореспонденция:
• E-mail: info@alephia.net
• Вписване в търговски регистър: ЕИК: 205280451

Предмет
Сайтът alephia.net съдържа информация, текстове, видео и други материали, свързани със здравословния начин на живот.
Сайтът alephia.net предлага срещу заплащане различни услуги/продукти, като PDF файлове с текст, текстови съобщения изпращани по имейл, видео файлове (youtube видеа/уебинари) и други насочени към здравословен начин на живот продукти, наричани за краткост по–долу „платени материали”.
Условията за използване на платените материали на сайта са определени по-долу в раздел – Общи условия за използване на платените материали на сайта.
Използване на сайта
Информацията от alephia.net може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и не-комерсиални/ нетърговски цели от потребителите на сайта.
Информацията от alephia.net не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър от лица, различни от доставчика без неговото изрично съгласие.
Не се позволява използването, разпространяването и/или модифицирането и изцяло или частично на снимков, текстови, видео и графичен материал, публикуван на alephia.net. Всички текстове, снимки, видео и други материали на сайта са защитени от авторското право на техния създател и/или ползвател. Подобни действия могат да бъдат третирани като нарушение на авторско право и преследвани съгласно Закона за авторското право и сродните му права (чл.94 и сл.ЗАвПСП).Сайтът alephia.net няма за цел да убеди потребителя да използва върху себе си или върху други лица информацията, която е получил на сайта. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на сайта.За удобство на потребителите, във alephia.net са публикувани връзки към външни Web сайтове. Общите условия не се прилагат към тези сайтове, към които alephia.net може да препраща чрез линк или по друг начин. Порaди това Ви съветваме, когато използвате други Web сайтове, да се запознаете с техните общи условия. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието им, за верността на информацията и правилното им функциониране.Доставчикът информира Потребителя, че сайтът alephia.net е предназначен единствено за публикуване на информация и материали за здравословен начин на живот, не и за извършване на консултации, свързани с проблеми от личен характер.Интелектуална собственост
На сайта потребители могат да публикуват коментари, бележки, предложения, идеи или коментари по отношение на съдържанието и структурата на сайта; могат да се обръщат с въпроси, стига тяхното съдържание да не е незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо и/или да засяга неприкосновеността на личния живот, правото на интелектуална собственост на alephia.net и/или на трети страни; да не съдържа вируси; клиентът да не извършва политически/изборни кампании, СПАМ, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на фалшив e-mail адрес или чужда самоличност. alephia.net си запазва правото да премахва и/или редактира подобна информация. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.
Настоящите Общи условия не представляват продажба и не Ви предоставят права на собственост върху или по отношение на Уебсайта или каквито и да е права на интелектуална собственост, притежавани от Доставчика.Отговорност
Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от Потребителите. Доставчикът може по свое усмотрение и по всяко време да премахне всеки материал, изпратен от Потребителя.
Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на Потребителя до ползването на уебсайта и/или платените материали.
Доставчикът не носи отговорност за съдържанието и предоставяните услуги от други интернет сайтове, до които има препратки от неговия сайт.
Доставчикът информира потребителя за готовността си да му съдейства при всеки проблем, свързан с използването на сайта alephia.net, за което е необходимо да се свърже с него на електронната му поща: info@alephia.net.Други условия
Доставчикът има право по всяко време да променя, допълва и/или премахва публикации на сайта, както и да изменя настоящите общи условия без да информира изрично потребителя. Потребителят се задължава всеки път, когато използва сайта alephia.net, да се информира за действащите Общи условия за ползване.
Ако член или част от настоящите общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.
Изцяло приложимо е българското законодателство за всички неуредени въпроси и/или възникнали спорове.ВИЕ заявявате, че сте запознат с настоящите Общи условия и кликване/натискане на която и да електронната връзка (линк) от заглавната начална страница, с изключение на тази с настоящите общи условия на сайта, представлява електронно волеизявление, че:
1. Желаете да използвате услугите и ресурсите на сайта alephia.net;
2. Приемате настоящите общи условия на alephia.net и се задължавате да ги спазвате до напускането на сайта.
3. Сте дееспособно лице и имате навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник – за получаването и достъп до платени материали.
4. Сте запознати и съгласни с условията за възстановяване на суми и това, че получавате достъп до цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, и сте наясно, знаете, че по този начин ще загубите правото си на отказ от потребителя от договор, сключен от разстояние.Общи условия за използване на платените материални на сайта alephia.net.

Информация за услугата
Доставчикът предлага различни платени материали и/или услуги на сайта alephia.net, като обявява на видно място тяхната цена.
Доставчикът може да предостави като бонус /безплатно/, освен обявения платен материал и други материали към него, свързани с поддържане на добро физическо състояние по своя преценка.

Предлаганите от доставчика услуги са под формата на статии и видеа в настоящия web сайт, текстови съобщения и видео по имейл, електронни книги в PDF/текстови/аудио формат.

На потребителя се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на сайта alephia.net електронна услуга и нейната цена.
Потребителят поръчва достъпа до платените материали на сайта alephia.net чрез извършване на плащане на обявената им цена с банков превод, epay.bg, easypay, дебитна или кредитна карта.

Заплащането на обявената им цена гарантира на потребителя срочен достъп за един месец (за удобство под един месец се има предвид тридесет дневен период от време) до определения брой текстови и видео файлове. Потребителят не се задължава и само по свое желание може да продължи да заплаща месечната цена на абонамента за следващ период, с което може да продължи до неограничен брой месеци своя достъп.

Имайте предвид настройките на платформата! Това е абонаментна услуга, което означава, че при регистрация за месец с първото плащане потребителят дава съгласието си автоматично да се подновява абонамента, като се изтеглят съответната месечна такса от картата на всеки 30 дни докато абонаментът не бъде прекратен с желание за отписване от потребителя. При регистрация за година, таксата се отчита еднократно, без подновяване (alephia.net НЕ получава достъп до данни на кредитни/дебитни карти на нито един участник).

Заплащане на платените материали на сайта
Обявените на сайта alephia.net цени на платени материали са в лева или тяхната еврова равностойност и са крайни /върху тях не се начисляват допълнително данъци и такси от доставчика/. Доставчикът си запазва правото да променя всички цени на стоките и услугите, предлагани на сайта alephia.net по свое усмотрение, по всяко време без да се задължава предварително да уведомява Потребителя.
Потребителят заплаща цената на стоката или услугата посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.
Заплащането на цената се извършва с банков превод, epay.bg, easypay, дебитна или кредитна карта на потребителя чрез система за електронни разплащания в Интернет – www.PayPal.com и www.braintreepayments.com, които гарантират и отговарят за сигурността на извършваните чрез тях разплащания.
Доставчикът няма достъп до данните за банковата Ви карта.
Когато заплащането на цената на платени материали се извършва от сметка на потребителя, различна от еврова, неговата банка извършва превалутиране по обявените от нея към деня на покупката валутни курсове.
Системата за електронни разплащания не начислява данък/такса за потребителя.

Регистрация за платените материали на сайта
1. При плащане чрез paypal.com и дебитна/кредина карта:
Потребителят получава достъп до платените материали на сайта alephia.net веднага след извършване на валидно заплащане на обявената им цена. За по-голяма сигурност доставчикът определя максимален срок за предоставянето на достъпа до платените материали на сайта – 72 часа от извършване на плащането на цената.
2. При плащане по банков път, epay.bg и easypay
Потребителят получава достъп до платените материали на сайта alephia.net веднага след получаване на информация за извършено валидно плащане (заверяване банковата сметка на доставчика) на обявената им цена. Доставчикът изпраща информация за достъпа до платените материали на предоставените от потребителя данни за контакт. За по-голяма сигурност доставчикът определя максимален срок за предоставянето на достъпа до платените материали на сайта – 72 часа от извършване на плащането на цената.
След извършването на плащане потребителят достъпва съдържанието на сайта alephia.net с въвеждането на потребителско име и парола, които са му изпратени от доставчика по имейл. Потребителите се задължават да предоставят вярна и актуална информация при регистрацията. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на платен материал, независимо от коректното му заплащане.
Потребителят има право да прекрати регистрацията си на сайта alephia.net по всяко време, след което ще бъдат заличени потребителските му данни от сайта и информацията за предоставените му платени материали.

Характеристики на платените материали и услуги
Доставчикът предоставя текстови и видео файлове по имейл или на сайта, откъдето те могат да бъдат изтегляни и съхранени на персоналния компютър само и единствено за негова лична употреба.
Доставчикът предоставя електронните книги от платените материали на сайта alephia.net във формат PDF, като те могат да бъдат изтегляни и съхранени на персоналния компютър на потребителя или на DVD само и единствено за негова лична употреба.
Потребителят следва да има инсталирана програма за преглед на PDF файлове, напр. Adobe acrobat reader, за да може да преглежда електронните книги на персонален компютър/електронно устройство.
Доставчикът информира, че текстовите и видео материалите с насоки за здраве не са изготвени от лекар или лице с медицинско образование.

Защита на личните данни
Всички лични данни на потребителя, необходими за извършване на плащане на платени материали на сайта alephia.net се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с плащането на доставката лица при спазване на Закона за защита на личните данни.
С приемането на Общите условия се счита, че потребителят се е съгласил със събирането на личните му данни САМО във връзка с осъществяването на плащане на платени материали на сайта alephia.net. За тези цели личните данни за дебитни/кредитни карти се събират, обработват и съхраняват директно от система за електронни разплащания в Интернет – www.PayPal.com и www.braintreepayments.com. Доставчикът НЕ събира, обработва и съхранява лични данни на потребителя за неговите дебитни/кредитни карти.

Възстановяване на платена такса
В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на потребителя и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи достъп да платените материали на сайта alephia.net след извършено валидно заплащане на таксата и/или цената, той следва незабавно да информира доставчика на следния имейл: info@alephia.net. Ако проблемът е непреодолим в рамките на 72 часа от извършеното плащане, доставчикът ще възстанови заплатената такса на потребителя в срок от 5 работни дни след изтичане на 72 часа.
Доставчикът не възстановява заплатена от потребителя такса и/или цена извън случаите по предходната точка.
Дocтaвчиĸът възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми, ĸaтo изпoлзвa cъщoтo плaтeжнo cpeдcтвo, изпoлзвaнo oт пoтpeбитeля пpи пъpвoнaчaлнaтa тpaнзaĸция, ocвeн aĸo пoтpeбитeлят e изpaзил изpичнoтo cи cъглacиe зa изпoлзвaнe нa дpyгo плaтeжнo cpeдcтвo и пpи ycлoвиe, чe тoвa нe e cвъpзaнo c paзxoди зa доставчика.
Ocoбeни клaузи, кoитo ce πpилaгaт cπpямo лицa, кoитo имaт кaчecтвoтo πoтpeбитeл пo cмиcълa нa зaкoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Нacтoящите правила ce пpилaгaт eдинcтвeнo cпpямo Потребитeли, зa ĸoитo cпopeд дaннитe, пocoчeни зa cĸлючвaнe нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa или пpи peгиcтpaциятa в alephia.net, мoжe дa ce нaпpaви извoд, чe ca пoтpeбитeли пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и/или нa Диpeĸтивa 97/7/EO нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 20 мaй 1997 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa пoтpeбитeля пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe oт paзcтoяниe.

Допълнителни разпоредби.
Общите условия за използване на сайта alephia.net са изцяло валидни и за използването на платени материали на сайта.
Всички права запазени! „Алефия” ЕООД
Последна редакция на 25.10.2018
Haдзopни opгaни:
(1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тeл.: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уeб caйт: www.cpdp.bg
(2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: 1000 гp.Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzp.bg
(3) Koмиcия зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa
Coфия 1000, бyл. „Bитoшa“ №18
Teлeфoн: (02) 935 61 13
Фaĸc: (02) 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg; zop@cpc.bg
Уeб caйт: www.cpc.bg

Възстановяване на средства след закупуване на продукт (Money Back Guarantee)

Мисията ни е да предлагаме възможно най-стойностните продукти. Ако по някаква причина не сте доволни от даден продукт, просто ни изпратете email на info (at) alephia (dot) net в рамките на 10 дни от датата на покупка и ще ви възстановим пълната сума! Сумата ще бъде възстановена по банков път на сметка предоставена от Вас.